Privacybeleid

Privacybeleid

OVER DEZE WEBSITE

De website www.dijkensport.nl is de officiële website van Stichting Maas en Waalse Dijkenloop. Op deze website vindt u alle nieuws en informatie van en over DijkenSport.nl.

De website van DijkenSport.nl is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan DijkenSport.nl hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. DijkenSport.nl kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook.

COPYRIGHT

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt via internet, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur of de redactie van DijkenSport.nl.

Evenmin is het toegestaan publicaties en beeldmateriaal aan te wenden voor publicaties op schrift anders dan de officiële organen van DijkenSport.nl. DijkenSport.nl behoudt zich het exclusieve recht van copyright voor op al door haar gepubliceerde artikelen met inbegrip van door haar opgemaakt en vastgelegd beeldmateriaal.

De gebruiker is niet gemachtigd welke informatie dan ook die wordt verkregen via deze website of op welke manier en in welke vorm dan ook, commercieel te exploiteren zonder schriftelijke toestemming.

Indien het bestuur of de redactie van DijkenSport.nl u schriftelijke toestemming heeft verleend tot het plaatsen van het door u gevraagde materiaal, dan is de gebruiker altijd gehouden de herkomst en bron van het gepubliceerde te vermelden. DijkenSport.nl is gerechtigd bij ongeoorloofd gebruik, diefstal of misbruik van haar copyright, in de ruimste zin van het woord, schadevergoeding te vorderen. De (gerechtelijke) kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn altijd voor rekening van de overtreder.

AANSPRAKELIJKHEID

DijkenSport.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het downloaden van artikelen, foto's en dergelijke die op deze website worden gepubliceerd.

Schade voortvloeiende uit overeenkomsten, geschillen, reclame-uitingen en/of andere soorten schade die de bezoeker ondervindt dan wel treft op/door de website www.dijkensport.nl, kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van DijkenSport.nl.

DijkenSport.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit de website www.dijkensport.nl gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden; wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

PRIVACYSTATEMENT

Gegevens van bezoekers kunnen worden vastgelegd voor het verkrijgen van statistieken en soortgelijke informatie. Deze gegevens zijn nimmer te herleiden tot de bezoeker van deze website, anders dan aangegeven. Voor het overige legt DijkenSport.nl geen privacy gevoelige informatie vast tenzij dit uitdrukkelijk vooraf aangekondigd wordt.

DijkenSport.nl zal in dat geval altijd aangeven wat er met uw gegevens gebeurt (zie privacyverklaring).
Het vastleggen van gegevens leidt nimmer tot verstrekking van deze gegevens aan derden.

Tijdens het evenement worden diverse foto’s en video-opnames gemaakt door ons, maar ook door derden die door de organisatie daarvoor zijn aangesteld. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van deze foto’s of opnames, meld dit dan via communicatie@dijkensport.nl

KENNISNEMING

De bezoeker van www.dijkensport.nl verklaart notie te hebben genomen van deze inhoud onder voorbehoud van alle rechten.

Bestuur DijkenSport.nl
Copyright 2012-2019

Nieuwe data voor 2021 vr 3, za 4 en zo 5 sept