Hardlopen: Wedstrijdreglement algemeen

Wedstrijdreglement hardlopen

a. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement ligt bij de organisator ter inzage.

b. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De deelnemer dient na inschrijving maar voorafgaande aan de start van het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer. De organisator deelt de deelnemer aan de Jeugdlopen in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het evenement.

c. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

d. Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer. De deelnemer dient het startnummer zichtbaar op de borst te dragen en te bevestigen met eigen of met behulp van door de organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Het startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de organisator. De deelnemer wordt verzocht eventuele medische gegevens aan de achterzijde van het startnummer te vermelden. De organisator neemt het startnummer in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

e. Tijdregistratie
De organisator stelt de finishtijd en de aankomstvolgorde van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van het MYLAPS ChampionChip systeem. De organisator kan de tijden van de deelnemer alleen dan registreren indien deze de chip op de juiste wijze draagt. De KNAU heeft bepaald dat de officiële uitslag van een wedstrijd dient te worden bepaald op basis van bruto tijden. De deelnemer die als eerste de finish passeert is de winnaar van de wedstrijd. Om die reden krijgen wedstrijdlopers c.q. wedstrijdlicentiehouders de gelegenheid om vooraan te starten. In een wedstrijd van individuele lopers is de onderlinge competitie tussen de koplopers erg van belang voor de uiteindelijke uitslag. Naast de individuele loopkwaliteiten zijn loopstrategie en de uitkomst van de eindsprint vaak doorslaggevend. Als de netto tijd de basis zou zijn voor de officiële uitslag dan zou een deelnemer die enkele seconden of minuten later start dan zijn directe concurrenten sterk in het voordeel zijn. De wedstrijd zou dan een vreemd kat-en-muis spel tussen de toplopers worden. Bovendien zou het voor het publiek dan volstrekt onduidelijk zijn wie op kop loopt en uiteindelijk de wedstrijd wint. Vandaar dus dat de officiële uitslag van de individuele wedstrijd wordt bepaald op basis van bruto tijden.

f. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
Indien op grond van de uitslag na wijziging ervan, of blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld, geen recht meer op een prijs heeft dan moet de deelnemer de toegekende prijs aan de organisator teruggeven.

g. Deadline laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor de triathlon en ploegentijdrit, moeten de deelnemers aan onderdelen voor 13:45 uur de finish hebben gepasseerd. De finishtijden zijn uitgedrukt als tijd verstreken sinds het moment van de start. De deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij de finishlijn bevindt, wordt door de organisator uit het evenement gehaald en wordt niet opgenomen in de wedstrijduitslag. Het oordeel van de organisator is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig de finishlijn heeft gepasseerd. Indien de deelnemer uit het evenement wordt gehaald, moet de deelnemer plaatsnemen in de bezemwagen want dan wordt het parcours weer vrijgegeven voor het verkeer.

h. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

i. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.

• Het is de deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
• De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
• Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
• Het is niet toegestaan met ontbloot bovenlichaam aan de wedstrijd deel te nemen.
• De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie.
• Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Nieuwe data voor 2021 vr 3, za 4 en zo 5 sept